İstanbul Şehir Üniversitesi Etik Kodu

​​​Dîbâce

1. İstanbul Şehir Üniversitesi (ŞEHİR), Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tecrübesi üzerine inşa edilmiş bir üniversitedir. BİSAV, iyiyi, doğruyu ve güzeli ararken hâkim dünyanın sunduğu hazır reçeteleri yeterli bulmayıp, bu topraklarda varolmuş medeniyet dinamiklerini de dikkate alarak özgün bilgi üretmeyi amaçlayan bir entelektüel birikimi temsil etmektedir. Doğru soruların acele cevaplardan daha sahici olduğuna inanarak başladığı yolculuğunda, bir yandan birey, toplum ve doğanın uyum içinde varolabileceği küresel cevapların imkanını ararken, diğer yandan İstanbul şehrinde tecessüm etmiş bir dünyanın bilgi, inanç ve estetiğini araştırmaya çalışan bu tecrübe, kendi içinde yeterli bir çevre oluşturmak yerine, başka tecrübelerle karşılaşma yolunu seçtiği için ŞEHİR’i kurmaya karar verdi. ŞEHİR, bu yaklaşımla dünyaya hayati önemde katkılar sunacak akademik bir ortam kurma ümidinin adıdır. Her mensubunun eşit derecede var olma hakkına sahip bulunduğu bir ortak zemin sıfatıyla ŞEHİR, paydaşlarının kökenlerini, kültürel referanslarını ve tercih çeşitliliğini zenginlik sayar. Farklılıkları kendi misyonunu gerçekleştirme yolunda birer fırsat olarak kabul eden ŞEHİR, üniversiteler hakkındaki mevzuatın, yerel kurumsal ve bürokratik geleneklerin ve modern profesyonel kurum etiğinin ötesinde ve üstünde, kendi kişiliğini, ufkunu ve iradesini yansıtan ve şimdiye kadar toplu olarak kağıda dökülmemiş bir etik koda sahiptir. ŞEHİR bünyesindeki her türlü ilişki ve çalışma üzerinde hakim olduğunu bildiğimiz bu etik kodun ilk aşamada dile getirilmesi gereken esaslarını paylaşmak istiyoruz.
2. İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri, öğretim elemanları, idari ve teknik kadroları ve diğer mensuplarıyla beraber bir camiadır. ŞEHİR ile bu camiayı kasdediyoruz.

Hakkaniyetin ve ahlakın hakimiyeti

3. ŞEHİR’deki her türlü davranış, faaliyet ve ürün hakkaniyete riayet eden ve güzel ahlakı gözeten bir karakterde olmalıdır.

Kurum içi barışı korumak

4. ŞEHİR’de kurum içi barışı ve karşılıklı saygı ve nezaketi korumak herkese ait bir sorumluluktur.

Yönetişimde çoğulculuk

5. ŞEHİR, kararların mümkün olduğunca ortaklaşa alınmasına ve sorumlulukların olabildiğince adaletli dağıtılmasına özen gösterir.

Uzmanlığa saygı

6. ŞEHİR uzmanlığa ve uzmanlık alanlarına saygılıdır; öğretim, yönetişim ve üniversite dışındaki faaliyetlerinde uzmanlığa saygı ilkesi gereğince davranır.

Gelişimi ve başarıyı teşvik

7. ŞEHİR, mensuplarının kendilerini geliştirmelerine yardımcı bir yönetim ve işleyiş anlayışını gerçekleştirmeye çalışır;  başarının teşvik, onurlandırma ve ödüllendirme ile artacağına inanır.

Kurumsal sorumluluk

8.  ŞEHİR, hukuk kuralları tarafından nitelenmese bile, saydamlık veya gizlilik gerektiren konularda bu koşulların sağlanmasına özen gösterir.

Uluslararası akademik standartlar

9. ŞEHİR uluslararası akademik standartlara titizlikle uymayı ve her türlü faaliyetinde dünya çapında bir kalite tutturmayı hedefler; mevzuattaki tanımlarla, yerel standart ve teamüllerle yetinmeyi reddeder.
10. ŞEHİR takım çalışmasını, uluslararasılığı ve disiplinlerarasılığı destekler, faaliyet ve ürünlerinde bu niteliklerin bulunmasına önem verir.

Dürüstlük

11. ŞEHİR mutlak dürüstlük ilkesi ışığında özgün bilgi üretir ve aktarır. Hem akademik üretim, hem de öğretim düzeyinde hayati önemi haiz bu ilke gereği, kopyacılık ve intihal vakıalarında hoşgörülü davranmayı reddeder; ilgili kuralları tavizsiz yorumlar ve uygular.
12. ŞEHİR’de gerçekleştirilen araştırmalar ilgili diğer araştırmalara ve ilişkili taraflara, araştırmaya katkıda bulunanlar, araştırma konusu olanlar ve araştırmayı destekleyenlere saygılıdır. Bir araştırmanın bilinçli olarak görmezden gelinmesi ya da yanlış anlaşılabilecek şekilde yansıtılması gibi sorunlu davranışlardan kaçınmaya akademik saygı gereği özen gösterir.

Akademik Özgürlük

13.  ŞEHİR her türlü düşünce ve problemin gerek öğretim elemanları, gerek öğrenciler düzeyinde özgürce dile getirildiği ve tartışıldığı bir ortamdır. ŞEHİR’de herkes kendi tercih ve ilgileri doğrultusunda akademik araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını paylaşma hakkına sahiptir.
14. Akademik özgürlük ŞEHİR’deki herkesi ve her akademik faaliyeti kapsar. Bu çerçevede ŞEHİR, Lima Bildirgesi (1988), UNESCO Yüksek Öğretim Personelinin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı (1997), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Akademik Özgürlük ve Üniversite Özerkliğine İlişkin Tavsiye Kararı (2006) ve YÖK Akademik Özgürlük Bildirgesi (2013) gibi bildirgelerin içeriklerini oluşturan temel düşünceleri benimsemektedir.
15.  ŞEHİR’de ifade hürriyeti üzerindeki tek sınır, genelde üniversite kavramının, özelde ŞEHİR’in varlık zeminini yok eden şiddet savunuculuğu, ırkçılık ve nefret söylemidir. ŞEHİR ifade özgürlüğünü sağlamak ile nefret söylemini yok etmek arasında bir denge inşa etmeyi hedefler.
16. ŞEHİR’de akademik amaçla paylaşılan her türlü bilgi, ifade, tartışma, duyuru ve yayın, entelektüel ve ilmi âdâba uygun gerçekleşmeli; tehdidkâr, aşağılayıcı ve ilmi olmayan yollarla mahkum edici bir üsluba sahip olmamalıdır. ŞEHİR’in öğretim elemanları, öğrencilerini farklı boyut ve tarafları dikkate alan değerlendirmeler yapmaya, katılmadıkları düşüncelere karşı hoşgörülü olmaya, kendi görüşlerini sağlam delillere ve mantığa dayanarak oluşturmaya teşvik eden bir yaklaşımı benimserler.

Haksızlıklara ve Baskılara Karşı Duruş

17. ŞEHİR, kendi bünyesinde haksızlığın ve baskının hiçbir şekline imkan tanımama azmindedir. Baskının daima farklı biçim ve gerekçelere büründüğü gerçeğini gözönüne alarak, bu hedefine ancak sürekli ve sağlıklı bir tartışma ortamı sayesinde ulaşabileceğinin farkındadır.
18. ŞEHİR’de kimsenin kendi görüş, tavır ve farklılıklarından dolayı başkaları tarafından hor görülmeyeceği ve herhangi bir şekilde dezavantajlı duruma düşürülmeyeceği bir ortamı sağlamak herkesin sorumluluğudur. Çünkü ŞEHİR tabiiyet, etnisite, ırk, toplumsal kimlik, cinsiyet, cinsel kimlik, din, mezhep, tarikat, cemaat, dil, lehçe, bedensel özellik, politik ve ideolojik görüş sebebiyle çoğunluktan farklı kabul edilenlerin bu farklılıklarından dolayı tedirginlik yaşamayacağı bir zemindir.
19. ŞEHİR, herkesin ama özellikle azınlıkta kalan veya sesi cılız çıkanların görüşlerini ve sorunlarını dile getirme imkanı tanıyan bir yönetim ve öğretim anlayışını benimser.

Ayrımcılık ve Taciz

20. ŞEHİR, kurumsal ve akademik nüfuz ve yetkinin kötüye kullanımıyla ortaya çıkan özlük haklarını kısıtlayıcı, kariyere zarar verici ve çalışma yaşamı kalitesini düşürücü davranışları reddeder.
21. ŞEHİR’de yasa ve yönetmeliklerin hükümleri dışında, bilim insanları arasında kıdem ve unvan ayrımcılığı yapılmaz.
22.  ŞEHİR, ayrımcılık ve tacize ilişkin vakıaları, yasaların belirlediği çerçevenin ötesinde, uluslararası profesyonel etik ve ahlaki-toplumsal boyut ile değerlendirir.

Tamamlayıcı Maddeler

23. ŞEHİR, üniversite eğitimini taraflarca akdedilen, ana hatları mevzuat tarafından belirlenmiş, ancak içerik ve ayrıntısı paydaşlar tarafından süreç içinde iyiniyet esasına göre doldurulacak bir sözleşme olarak kabul eder. Bu sözleşmenin gereklerini yerine getirirken ve içeriğini geliştirirken karşılıklı rızaya ve sözleşme sorumluluğuna dikkat etmek her tarafa ait bir borçtur.
24. ŞEHİR, imkanlarını suistimal eden tavır ve davranışlara karşı önlem alır.