Ortak Dersler (Türkçe programlar için)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​GRUP I​​
​​​UNIT 100 – Dersimiz İstanbul
Bu ders, genelde şehir ve özelde İstanbul kültürü ile ilgili konulara yer vermektedir.  Dünya şehirleri, kişiler, mekânlar, zenaatler, sanatlar, gündelik yaşam ve şehir tarihi başlıca konulardır. Ayrıca, saha dersleri ve görsel sunumlar yoluyla şehirlerin işlevleri, yapıları, yaşam tarzları ve geçmişleri gibi birçok farklılığı aynı anda bir arada barındıran özelliğine dikkat çekilmekte, öğrencilerin görsel okur-yazarlık ve fotoğraflama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.​
​​​UNIT 110 – Modernlik, Şehir ve Mimarlık
Modernlik, Şehir ve Mimarlık dersi, modernlik kavramının önce şehirlerde ardından metropollerde nasıl ortaya çıktığıyla ilgilenmektedir. Ders, dünya genelindeki bu değişimi tek bir kültür coğrafyasıyla sınırlı kalmayarak, bir dizi önemli metropolü eksen alarak gözden geçirmeye yöneliktir. Amaç, farklı metropollerin farklı modernlikler, farklı toplumsallıklar, farklı kültürler, farklı mimarlıklar ürettiğini, tekil bir modernlik güzergahının mümkün olmadığını tartışmaktır. Ele alınacak metropoller Kahire, İskenderiye gibi İslam dünyasında, Tokyo gibi Uzakdoğu'da, Londra, Paris, Berlin gibi Avrupa'da, New York gibi ABD'de, Hong Kong ve Kalküta gibi eski sömürge topraklarında konumlanmaktadır.​​​
* * *
In this course, the concepts of modernity and city will be discussed within the scope of architecture. In the modernity, there is no single route.  Different metropolises may produce different modernities, socialities, cultures and architectures. Because of that reason, this course aims to review all changes and transformations all over the World rather than  a single cultural geography.  This course focuses on some metropolises such as Tokyo which is important for the Far East, Cairo and Alexandria which is important for the Islamic world, Hong Kong, Calcutta etc.​
​​​UNIT 111 – Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I
Bu derste, metin fikrinin betimlenmesi; kültürel hayatta nasıl çeşitlendiğinin araştırılması; sözlü, basılı ve elektronik metin tarzlarının temel niteliklerinin tartışılması ve gündelik hayattan örneklerle çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Metnin üretim, dolaşım ve alımlanma süreçlerine odaklanılmakta, tarihsel çıkış koşullarına uygun olarak sözlü, yazılı ve matbu kültürün ürettiği metin tarzları ele alınmaktadır. Sözlü kültürün temel özellikleri, gündelik hayattaki izleri ve sözel edebiyat türleri incelenmektedir. Matbaanın yazma ve okuma pratiklerini nasıl etkilediği, daha önceki metin biçimlerinin belli başlı niteliklerini nasıl dönüştürdüğü gösterilmektedir. Matbaanın modern edebiyat fikrinin oluşumundaki rolü, gazete haberi, köşe yazısı, makale, deneme gibi kurmacalık düzeyi düşük matbu metinlerin türsel özellikleri örneklerle tartışılmaktadır. Temel kavramlar sunulduktan sonra öğrencilerin değişik metin türleri üzerinde tartışıp bunların farklı yönlerini çözümleyen yazılar yazması, böylece metnin üretim, dolaşım ve alımlanma pratiklerini bizzat deneyimlemesi amaçlanmaktadır.
​​​UNIT 112 – Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II
Bu derste, metin fikrinin kültürel hayatta nasıl çeşitlendiğinin yanı sıra metin eleştirisinin temel yöntemlerinin kavranması, kurmacaya dayalı matbu türlerin çözümlenmesi, edebiyat ve görsel sanatlar arasındaki bağların keşfedilmesi ve elektronik kültürün ürettiği metin türlerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Edebiyat eleştirisinin temel yöntemleri betimlenerek hikaye, roman ve şiir türlerinden örneklerle uygulanmakta, bunlara özgü eleştirel yaklaşımlar gösterilmektedir. Matbu metinden görsel metne yönelerek, ilk aşamada tiyatro ve edebiyat ilişkisine odaklanılmakta; bir oyunun yazılı metninin okunup icrasının izlenmesi yoluyla metin-icra ilişkileri tartışılmaktadır. İkinci aşamada sinema-edebiyat ilişkileri çözümlenmekte, bir edebiyat metnini filme uyarlamanın söylemsel ve tematik nitelikleri gösterilmektedir. Son aşamada elektronik kültürün entry, blog gibi metin türleri betimlenmekte, kendine özgü yanları sözlü ve matbu metinlerle karşılaştırmalı şekilde açıklanmaktadır. Ders, metin kavramının genel bir tartışmasıyla sona ermektedir. Temel kavramlar sunulduktan sonra öğrencilerin değişik metin türleri üzerinde tartışıp bunların farklı yönlerini çözümleyen yazılar yazması, böylece metnin üretim, dolaşım ve alımlanma pratiklerini bizzat deneyimlemesi amaçlanmaktadır.​
​​​UNIT 117 – Toplum ve Kültürü Anlamak
Bu ders, öğrencileri toplumbilim alanındaki temel kavram, konu ve araştırmalarla tanıştırarak toplumbilimsel bir muhayyile kazanmaları amacıyla onları toplum ve kültürlerin karmaşıklığını anlamaya yönlendirecektir. Öğrencileri “bilindik” dünyalara, toplumlara, tarihlere ve benliğe bakmanın çeşitli biçimleriyle alakadar etmeye ama bununla beraber “öteki”lerin “bilinmedik” dünyalarına yönelik bir duyarlılık edinmelerini sağlamaya çalışacaktır. Öğrenciler bireysel ve toplumsal hayatın ana alanlarına ve benlik, gündelik yaşam, sınıf ve fakirlik, kimlikler, ırkçılık, cinsiyet, şehir ve modernite gibi bazı başlıca kurum ve meselelere dair farkındalık kazanacaklardır. Ana fikir, değişen dünyayı anlayabilmek için toplumbilimsel analizin sürekli dönüşüm halinde olan araçlarını kullanmanın ve ayrıca toplumsal ve kültürel yaşamların devamlılıkları ve devamsızlıkları karşısında eleştirel ve yaratıcı bir yaklaşım geliştirmenin gerekliliğidir.
​​​UNIT 118 – ​Siyaset ve Ekonomiyi Anlamak
Bu ders, sosyal bağlamları itibariyle, siyaset, iktisat ve işletmeye ilişkin sistematik bir tartışma sunmaktadır. İlk olarak, devlet, ideoloji, anayasa gibi başlıca siyasi kurum ve unsurların yapıları incelenecek, küreselleşme sürecinde ortaya çıkan yeni durum ve tavırlar değerlendirilecektir. İkinci olarak, mikro ve makro ekonomik teorinin belli başlı kavram ve terimlerine giriş niteliğinde değinilecektir. Son olarak da örgütsel yönetimin temel prensipleri tartışılacaktır. Haftalık hazırlık ve düzenli ders katılımı gerekmektedir.
​​​UNIT 201 – Modern Türkiye'nin Oluşumu I
UNIT 201, on dokuzuncu yüzyılın başından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar modern Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel kökenlerini ve süreçlerini anlamaya çalışacaktır. Dünyadaki  gelişmeler bağlamında Osmanlı modernleşmesinin bütün boyutları ele alınacak, Tanzimat ve Meşrutiyet tecrübeleri üzerinden Cumhuriyet tecrübesine uzanan yol değerlendirilecektir. Modern Türkiye'yi şekillendiren dinamiklerin ve faktörlerin tartışıldığı bu derste Osmanlı Türkiyesi ile Cumhuriyet Türkiyesi arasındaki süreklilikler ve kopuşlar ortaya konulacaktır.​
​​​UNIT 202 – Modern Türkiye'​nin Oluşumu II
UNIT 202, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bugünlere modern Türkiye'nin yakın tarihini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla anlamaya yönelik bir derstir. Dünyadaki gelişmelerin ışığında Türkiye'nin son elli-altmış yıllık tarihinin temel dinamikleri ve süreçleri değerlendirilecektir. Tek partili siyasi hayattan çok partili demokratik siyasi hayata, Soğuk Savaş’tan yeni küresel dünyaya Türkiye'de yaşanan değişimler ve bu değişimlerin sonuçları iç politikadan dış politikaya, sosyo-ekonomik yapılardan ideolojik akımlara kadar hemen her boyutuyla tartışılacaktır​.​
​​​UNIT 221 – Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar I: MS 1300’den Önce
Antik dönemden modern döneme kadar dünya tarihine çok kültürlü bir genel bakış sunan Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar, çift yarıyıllık zorunlu bir ortak derstir. Ders kronolojik olarak ilerlemektedir, fakat insani etkinliğin önemli konularını küresel bir bakış açısından incelemeyi hedeflemektedir. Medeniyetlerin çeşitliliği tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik oluşumları üzerinden okunacak ve ilişkileri, benzerlik ve farklılıkları üzerinde durulacaktır. Dersin nihai amacı tarihsel değişim kavramı ve günümüz için anlamı hakkında düşünmektir. 
​​​UNIT 222 – Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar II: MS 1300’den Sonra
Bu ders, erken modernite ve bu kavramın 1300 sonrası dünya tarihi itibariyle anlamına dair tartışmalarla başlayacaktır. Daha sonraki haftalarda ise dersler, 15. yüzyıldan itibaren dünyanın çeşitli bölgelerindeki özgül tarihsel dönüşümün dinamiklerini, etkenlerini ve izlediği yolları inceleyecektir. Temel tartışma konuları, Avrupa’da Rönesans ve Reform; erken modern Orta Doğu’da devlet, toplum ve kültür; Avrupa feodalizminin dönüşümleri; Avrupa’da 1789 ve 1848 devrimleri; Safevi ve Babür imparatorlukları; Osmanlı imparatorluk iktidarının Habsburg, Rus ve Çin imparatorluklarına bağlı olarak değişen dinamikleri ve modernite meselesidir. Farklı emperyal düzenlerin siyasi, kültürel, ideolojik ve kurumsal yapılarında modern çağı getiren dönüşümler dönem boyunca dersin odak noktalarından biri olacaktır.​​​
​​​ENG 101 – English I
Bu ders öğrencilerin temel İngilizce becerilerini geliştirmelerine yönelik bir derstir. Bu dersi alan öğrencilerin temel İngilizce seviyesinde kendilerini ifade etmeleri, temel seviyede dilbilgisi kurallarını bilmeleri, temel okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmeleri  hedeflenir. Ders kitabı yanı sıra derste kullanılacak görsel, dinleme materyalleri ile temel İngilizce seviye pratikleri yapılacaktır. ​​​
​​​ENG 102 – English II
ENG 101 dersinin devamı olarak sunulan bu derste okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla derste takip edilen ders kitabına ek olarak çeşitli gazete ve dergilerden haber ve yazılar okunmaktadır. Öğrenciler ders konuları çerçevesinde kısa yazım ödevleri; çeşitli güncel ve sosyal konular hakkında paragraflar yazılıp sunumlar yapacaklardır. Ders kitabı yanı sıra derste kullanılacak görsel, dinleme materyalleri ile  temel İngilizce seviye pratikleri yapılacaktır. Öğrencilerin ENG 102 dersi sonunda A2 düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir. ​​
​​​ENG 201 – English III
Temel İngilizce seviyesi üzerinde dil becerilerine sahip olan öğrencilerin alabileceği bu ders İngilizce becerilerini bir üst seviyeye taşırken kompozisyon yazma, ders içi tartışmalara katılma, mini projeler hazırlama, grup çalışmaları  ve sunum yapma teknikleri izlenerek dile bir iletişim aracı olarak hakim olmaya başlamaları hedeflenir. Okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin geliştirilerek ders konuları hakkında bir argüman oluşturarak kısa bir makale yazmaları beklenir. Ders kitabı yanı sıra derste kullanılacak görsel, dinleme materyalleri ve okuma kitapları kullanılarak ders içi tartışmalar ve pratikler yapılacaktır.​​
​​​ENG 202 – English IV
ENG 201 dersinin devamı olarak sunulan bu dersin sonunda öğrencilerin İngilizce seviyesinin B2 düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir. Bütün dil becerilerini (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) geliştirmeyi hedefleyen bu ders öğrencilerin B2 seviyesindeki dil bilgisi kurallarını bilmelerini, çeşitli güncel, sosyal konular hakkında bir makale yazabilme, bireysel bir sunum yapabilme, tartışma tekniklerini kullanarak sınıf içi tartışmalara katılmaları hedeflenir. Ders kitabı yanı sıra derste kullanılacak görsel, dinleme materyalleri ve okuma kitapları kullanılarak ders içi tartışmalar ve pratikler yapılacaktır.​
GRUP II
​​​UNIT 101 – Matematiksel Düşünme
Bu ders, hangi arkaplandan gelirse gelsin ve eğitim altyapısı ne olursa olsun bütün öğrencileri temel matematiksel kavramlarla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ele alınacak başlıca konular arasında, matematiğin tabiatı ve kullanımı; farklı toplumlarda matematiğin yeri ve anlamı; sonsuzluk, sayılar ve sayma gibi temel kavramlar; küme kuramı ve sembolik mantık; çıkarımın ve matematiksel ispatın mantığı; ihtimal hesapları ve istatistik; matematiksel modelleme ve sayısal verilerin görsel ifadesi/sunumu bulunmaktadır.​​
​​​UNIT 102 – Eleştirel Düşünme
Bu ders öğrencilere eleştirel düşünmek, eldeki bilgiyi etkin bir biçimde çözümlemek, doğru ve geçerli yargılara ulaşmak ve bu yargıları ikna edici bir biçimde sunmak için gerekli temel beceri ve araçları kazandırmayı amaçlamaktadır. Dönem boyunca ele alınacak başlıca konular dil ile düşünce arasındaki ilişki, sembolik mantığa giriş, argümantasyonun yapısı ve bileşenleri, yanlış akıl yürütme, belirsizlik ve rasgelelik, tümdengelimsel ve tümevarımsal akıl yürütme, sebeplilik, karar alma, ahlakilik ve hakkaniyetliliktir.​​
​​​UNIT 137 – Uygulamalı Matematik
Bu derste öğrencilerin matematikle ilgili temel düşünceleri, araç ve tekniklere dair beceri ve kavrayışlarını geliştirmek için matematiğin temel kavramları ve araçları incelenir. Öğrenciler, bu derste matematiksel düşünmeyi, günlük yaşamları ile matematiksel araçları ve kavramları ilişkilendirmeyi ve böylece hayatlarında daha iyi karar almak için matematiği etkili kullanmayı öğrenir. Doğa, mühendislik, ekonomi, müzik ve sanattan örnekler ile temel modelleme becerileri geliştirir. Etkin bir şekilde kullanılan öğrenci-akademisyen görüşmeleri, öğrencilerin sorunları çözme konusunda pratik kazanmalarını hedeflemektedir. Temel cebir incelenerek, öğrencilerin semboller ve ifadelerle rahatça çalışmaları sağlanır. Basit grup çalışmaları, öğrencileri kendilerine verilen bir konuda araştırma yapmaya, araştırma bulgularını özetleyerek kompakt ve çekici bir şekilde bir dinleyiciye sunmaya teşvik eder. Bu derse düzenli katılım ve haftalık olarak hazırlık zorunludur. Ödevler notlandırılmamaktadır, ancak uygun öğrenme ve öğrenilenlerin hafızada yer etmesi için ödevlerin yapılması önemlidir​.​
​​​MAT 103 – Matematik I
Bu derste, analitik geometri dahil olmak üzere diferansiyel hesap; fonksiyonlar, limitler ve süreklilik; türevler, türevleme teknikleri ve uygulamaları; logaritmik ve trigonometrik fonksiyonlar ele alınır.​
​​​MAT 104 – Matematik II
Bu derste belirli ve belirsiz integral (tümlev); tümlev hesaplama teknikleri; matematik ve mühendislikteki uygulamalar; sonsuz seri ele alınır.​​
GRUP III​
​​​UNIT 203 – Bilim ve Teknolojiyi Anlamak
Bu ders fizik ve enformasyon bilimlerinin temel ilke ve kavramlarına, bilimsel bilginin kavranışına, çağdaş toplumda bilgi ve teknoloji konularının anlaşılmasına giriş niteliğindedir. Hem doğa/fizik hem de toplum bilimlerinde altyapısı olan öğrencilere uygundur. Fizik ve enformasyon bilimlerindeki öğrencilerin, çalışmalarının toplumsal etki ve sonuçlarına eleştirel bir bakış edinmelerini, toplum bilimlerindeki öğrencilerin ise bilim ve teknolojinin dünya çapındaki rolüne dair eleştirel bir anlayış kazanmalarını amaçlamaktadır. Bu disiplinlerarası dersin temel hedefleri fizik ve toplum bilimleri arasındaki geleneksel sınırları aşmak; bilimsel ve teknolojik yeniliklerin toplumsal, siyasî ve kültürel değerlerle nasıl etkileştiklerini incelemek; toplum ile bilimsel ve teknolojik yenilikler arasındaki ilişkiye ek olarak bilim ve teknolojinin yönelim ve risklerini anlamaktır. Bilimsel ve teknolojik pratiklerin etik içerimleri de birçok vaka çalışması aracılığıyla tartışılacaktır. Örnek çalışmalar bilgisayar biliminden biyomedikale, sinirbilimden fizik, genetik modifikasyon ve matematiğe kadar çeşitli alanları kapsayacaktır.​​
​​​UNIT 204 – Doğa ve Bilgiyi Anlamak
Bu ders iki ana konu etrafında şekillenmektedir: doğa düşüncesi ve bilgi kavramı. Bu esasa bağlı kalarak Doğa ve Bilgiyi Anlamak dersinde farklı dünya-görüşlerinin kadim zamanlardan 20. yüzyıla ya da doğa felsefesinin ilk örneklerinden modern bilimin ortaya çıkışına kadarki evrimi, yöntemleri ve felsefi/metafizik arkaplanı incelenmektedir. Ayrıca bilimsel bilginin geçici/yerel ve kalıcı/evrensel yönleri karşılaştırmalı olarak ele alınacak; toplumsal, siyasi ve ekonomik alanlarla ilişkisinin yanı sıra gerçeklik ve doğa ile irtibatı da tartışılacaktır.
​​​UNIT 205 – Bilim ve Çevreyi Anlamak
Bu ders mevcut çevresel ve ekolojik krizlerin durumunu, bu krizlere karşı önerilen çözümleri ve uyguladığımız bilimin doğasının çevremizdeki doğal dünyanın durumuyla ne şekilde ilişkili olduğunu keşfetmeyi amaçlar. Krizin farklı yönlerine değindikten sonra ders krizin ardındaki en direk nedenleri ve yaygın çevreciliğin doğasını tartışır. Sonrasında ders, yaygın çevreciliğin son 40 yılda çevresel degradasyon dalgasını döndürmede neden büyük ölçüde başarısız olduğunu açıklamaya yardım eden krizin derin nedenlerini inceler. Son olarak dini çevrecilik dahil olmak üzere alternatif yaklaşımların krize nasıl daha kapsamlı cevaplar getirebileceği ele alınır.​​
​​​UNIT 206 – İnsan Doğasını Anlamak
Bu derste ruhsal, biyolojik, psikolojik ve sosyal şeklinde değişik katmanlar üzerinden tanımlanan insan; benlik, bilinç, özgür irade, akıl yürütme, biliş/idrak, akıl yürütme, hafıza, dil, duygu, düşünce, sevgi ve ahlak gibi insan doğasını oluşturduğu düşünülen bir takım unsurlar eşliğinde incelenecektir. Böylece, bir tür olarak insanı diğer varlıklardan ayırabilecek gerçek bir doğanın bulunup bulunmadığı ve insanın kendisini bilebilecek veya anlayabilecek bir kapasiteye sahip olup olmadığı tartışılacaktır.​
​​​UNIT 207 – Dini Anlamak
Ders iki bölümde işlenir. Birinci bölüm dünya dinlerinin tarihi, ikinci bölüm ise dini devlet ve toplum kapsamında anlamayı içerir. Tarih yazımı, metodolojiler ve dünya dinleri tarihi üzerine tematik konulara genel bir girişin ardından, bu alandaki, “din”, “maneviyat”, “kutsal” düşüncesi, “ilkel dinler”, “dünya dinleri” vs. gibi temel kavramları tartışacağız. Dersin bu bölümü, Hinduizm, Budizm, Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi büyük dünya dinleri ve ilk dini geleneklerin tarihsel gelişimini özel olarak ele alacaktır. İnanç sistemleri, dünya görüşü, idealler, etik ve her bir geleneğin ritüelleri öğrencilere tanıtılacak. Bu derste dinlerin belli özelliklerini karşılaştıracağız ancak teolojik karşılaştırmalara (bu karşılaştırmalı dinler üzerine bir ders değil) odaklanmak yerine, dünya dinlerinin kökenleri, ortaya çıkış süreçleri, tarihi gelişimleri ve yayılmalarına odaklanacağız. Kökten dincilik, köktencilik, modernliğe yanıt, kadının maneviyatı” ve “geleceğin dini” dahil olmak üzere birçok çağdaş mesele tartışılacak. Dersin ikinci bölümünde, tarihsel, siyasi ve sosyolojik bakış açılarıyla din - devlet arasında ve din -toplum arasındaki etkileşime odaklanacağız.​​
​​​UNIT 208 – Toplumsal Zihniyeti Anlamak: Bellek, Kimlik, Tarih
nsanın içine doğduğu ve içinde yoğrulduğu, tepkilerinin, değerlerinin, kültürünün sert çekirdeği nedir? Toplumlarda hafıza ve kök, neden önemlidir? Bunlar, neden ve nasıl zihniyet kurucusu olur?  Toplulukları nerede ve nasıl birleştirir? Nerede ve nasıl ayırır? Bu ders, insan, toplum ve kültür bilimlerinin kesişme sorusu olarak “zihniyet meselesi”ni konu alacaktır. Farklı zaman ve mekanlarda, Doğu’dan Batı’ya, Orta Çağ’dan Modern döneme, zihniyetin tezahürleri ve oluşum biçimleri, Sabri Ülgener’den Erol Güngör ve Şerif Mardin’e, Max Weber’den Octavia Paz’a uzanan okumalarla, farklı tarihsel kesitlere dair örneklerle ele alınacaktır. Öğrenciye, sosyal bilimlerin evrensel izahlar kadar, görecelik, sübjektiflik, tarihsellik ile olan ilişkisi aktarılmaya çalışılacaktır.​​
​​​UNIT 209 – Kültürel Karşılaşmaları Anlamak
Bu ders, 11. ve 17. yüzyıllar arasında yakın Doğu İslam ülkeleri ve civarında ortaya çıkan kültürel ve cihanşümul münasebetleri İbn Fadlan, Nasır Hüsrev, İbn Battuta ve Evliya Çelebi gibi kayda değer seyyahların gözleri ile veriyor. Amaç, İslam dünyasının klasik çağlarındaki kültürel ve cihanşümul münasebetleri anlaşılabilir bir çerçeve içinde sunmaktır. Modern bir araştırmacı, Müslümanlar, Hindular, politikacılar, tüccarlar, sofiler, savaşçılar ve profesyonel eğlence ustaları arasındaki etkileşimlerin tabiatını anlamak için, farklı kaynaklardan gelen tarihi rivayetleri gözden geçirmelidir. Aşikârdır ki, tarihi ve kültürel bir hadise, sadece kronolojik bir çerçeve içinde ana gerçekler verilerek anlaşılamaz. Hadisenin portresini, günlük hayat pratikleri, efsaneler ve renkli hikâyeler içeren seyahat anekdotları yardımıyla çizmek, talebeyi o dönemin “bağlantılı tarihi” konusunda meraklı ve şevkli hale getirecektir.​​​
​​​UNIT 210 – İslam İktisadının Temel Kavramları
Konuya giriş mahiyetindeki bu ders, İslam’ın iktisadî, idarî, hukukî, malî nitelikli bazı temel kavramlarının –varsa– başka dillerdeki etimolojik köklerini, İslâm öncesindeki ve –varsa– diğer dinler, uygarlıklar ve öğretilerdeki karşılıklarını, medeniyetimizin âlem tasavvurundaki yerlerini açıklamaktadır. Ayrıca bu kavramların diğer İslami disiplinlerdeki manalarına ve varsa anlam farklarına, ilişkili önemli hukuk küllî kaidelerine ve kurumlara değinilmektedir.​
​​​UNIT 211 – Sanatı Anlamak
Sanata giriş dersinde görsel gösterim üzerinde durularak genel bir sanatsal kültür araştırması yapılması amaçlanmaktadır. Derste sanat eserlerinin yorumlanması için temel analiz araçları ve metodolojileri tanıtılacaktır. Bu dersle birlikte insanlığın sadece tarihi ve coğrafi boyutlarındaki görsel kültürüne değil, aynı zamanda “sanatın” doğası ve kapsamı ile ilgili temel sorulara da değinilecektir. Ayrıca estetik deneyimin boyutları ve sanatın anlamı incelenecektir. Bununla birlikte sanatın maddi kültür, farklılıklar ve sanatsal üretim konuları üzerindeki yeri ve etkisine yönelik tartışmalar yapılacaktır.​​​
​​​UNIT 212 – Tasarımı Anlamak
Bu ders farklı bölümlerde okuyan öğrencilere tasarımcıların analitik ve metodolojik kavrayışla çeşitli problem türleri hakkında nasıl çözüm yolu bulduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders, tasarımları, ölçek ve bağlamdan bağımsız olarak anlamak için ne tür yaklaşımların kullanıldığını görmek amacıyla bazı tasarım ürünlerinin analizi ile başlar. Ayrıca bu dersin ana amaçlarından biri öğrencilerin tasarım düşüncesi ve keşfinde bazı yöntem ve yaklaşımları kullanarak yapılı çevre ve eserler üzerinde düşünmesini sağlamaktır.​
​​​UNIT 213 – Ahlakı Anlamak
Bu ders, felsefenin alt kolu olarak ahlak konusuna giriş niteliğindedir. Bu ders, erdem kuramı (Platon ve Aristo), Faydacılık (Bentham ve Mill) ve deontolojik kuramlar (Kant) gibi genel etik kuramlarını kapsar. Bu derste, bütün insanlar ve toplumlar için geçerli ve nesnel ahlaki ilkelerin var olup olmadığı, bu ilkelerin geçerliliğinin kültüre mi yoksa rölativistlerin iddia ettiği gibi bireysel seçimlere mi bağlı olduğu gibi sorular incelenir. Dersin diğer konuları arasında psikolojik ve ahlaki bencillik, değerlerin doğası ve neden ahlaklı olmak gerektiği, nasıl iyi bir hayat yaşayıp mutluluğa ulaşılacağı soruları bulunmaktadır. Dersin amacı herkesin hayatları boyunca sürekli karar almak ve seçim yapmak zorunda kaldığı bir takım ahlaki ve etik sorunlar üzerine düşünmesine yardımcı olmaktır.​
​​​UNIT 217 – Devleti ve Köklerini Anlamak
Bu derste devletin ve devlet öncesi siyasi merkezlerin oluşumunun sosyolojik ve tarihsel öyküsü, farklı gelenekler (Batı, Doğu, Türk, vs. gibi) ve farklı deneyimler etrafında ele alınacaktır. "Devlet sorunsalı", kurumsal gelişmeler ve tarihsel modeller yerine, çeşitli tarihi evrelerde sosyolojik ihtiyaçlar, doğum ve oluşum koşulları açısından ele alınacaktır. Ders bir tür "karşılaştırmalı tarihsel devlet sosyolojisine giriş" mahiyetinde olacaktır.​​​​
​​​UNIT 219 – Müzik ve Medeniyet
Bu ders müzik ile medeniyet arasındaki ortak bağı incelemeyi amaçlamaktadır. Böylelikle inançlar, değerler ve dünya görüşleri bakımından müziğin medeniyetin yansımalarından biri olduğu gösterilecektir. Odak noktamız Türk müziği olacak olsa da dünyadaki pek çok müzik geleneğinden, gerek çağdaş gerekse geleneksel, mebzul miktarda örnek de derslerimizde sunulacaktır. Öğrencilerin medeniyet unsurlarını tam olarak görüp anlayabilmesi açısından müzik ile medeniyetin mimari ve şiir gibi diğer alanları arasında mukayeseler yapılacaktır. Ayrıca müziğin Osmanlı-Türk ve Batı medeniyetlerindeki değişimi nasıl yansıttığını da inceleme imkanımız olacaktır.​​​
​​​UNIT 220 – Mimarlığı Anlamak
Bu ders, mimarlık ve mimarlık teorisine genel bir giriş niteliğindedir. Öğrencilere genel kültür bilgisini, çağdaş mimarlık örneklerini ve bu örnekler yorumlama, sorgulama ve tartışma becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle ders, mimarlık ve kent hakkında teorik tartışmalar ve okumalar ile binalar, kavramlar ve örnekler üzerine tartışmaların yapıldığı iki bölümden oluşmaktadır.​