Mimarlık Türkçe Programı

​​

​​
Program Profili

İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık Türkçe Lisans Programı, “mimar" unvanını taşıyacak yetkinlik, bilgi ve becerilere sahip meslek insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Bu programın hedefleri arasında, öğrencilere tasarım ve projelendirme becerileri kazandırma, mimarlık meselelerini entelektüel bir zeminde tartışabilme ve yeni düşünce üretebilme yeteneğini edindirme, mesleki ve entelektüel sorumluluk taşıyabilme ve toplumun tüm aktörleriyle diyalog kurabilme alışkanlıklarını kazandırma gibi değerler geliştirmeleri bulunmaktadır.

 

İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık Türkçe Lisans Programı'ndan mezun olanlar tasarım, uygulama, mesleki denetim, proje yönetimi, danışmanlık gibi alanlarda çalışabilir, özel ve kamusal kurumların mimar emeğine ihtiyaç duyan tüm birimlerinde çeşitli görevler alabilirler.

 

Ayrıca isteyen mezunlar kabul koşullarını sağladıkları lisansüstü programlarına kaydolarak akademik çalışmalarına devam edebilir.

Kazanılan 

Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Bunun yanı sıra yatay ve dikey geçiş yolu ile de öğrenci kabul edilmektedir.

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan, GNO'su en az 2.00 olan, staj, bitirme projesi gibi yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler, ilgili kabul koşullarını sağladıkları lisansüstü programlara başvurabilirler. 

Program Çıktıları

 

1. Tekil yapıdan kentsel bütüne uzanan ölçek genişliği çerçevesinde temel tasarlama pratiklerine egemen olmak.

2. Tasarlama ediminin toplumsallığın üretildiği alanlardan biri olduğu bilgisini içselleştirmek.

3. Tasarlama ve projelendirmenin mimara yüklediği sorumlulukların farkındalığını edinmek.

4. Alan gözlemlerinden ve taleplerden hareketle tasarım problemleri ve çözümleri üretebilmek.

5. Mimarlığı düşünmek için görselleştirme pratiklerini öğrenmenin zorunluluğunun bilincine varmak.

6. Geleneksel ve sayısal yöntemler kullanarak mimari temsil tekniklerini kullanma becerisi edinmek.

7. Mimarlığın meslek alanı dışındaki toplumsal aktörlerle diyalog kurma imkanlarını sorgulamak.

8. Mimarlık üzerine düşünme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini edinmek.

9. Mimarlığın maddeselliğini teorik bir çerçevede düşünebilme becerisi edinmek.

10. Teknolojiyi mimari tasarım bağlamında düşünebilmek ve uygulayabilmek.

11. Strüktürel tasarımın mimari etkinliklerin asli bileşenlerinden biri olduğu düşüncesini pratik ve teorik olarak kavramak.

12. Mimarlığın doğal ve ekonomik sürdürülebilirlik bağlamındaki rolünü kavramak, sürdürülebilirlik tekniklerinin bilincine varmak.

13. Mimarlık tarihi ve teorisinin düşünce tarihiyle özdeşliğinin bilincini üretmek.

14. Mimarlık historiyografisine ve teorisine ilişkin meselelere eleştirel yaklaşabilmek.

15. Mimarlık tarihini dünya genelinde yaşanmış toplumsal, teknik, siyasal değişimler bağlamında tartışma ve kavramsallaştırmayı öğrenmek.

16. Mimarın mesleki sorumluluklarının içerik ve anlamları üzerinde düşünce geliştirebilmek.

17. Mimarlığın hukuki ve yasal uzanımlarına aşinalık edinmek.

18. Şantiye ve proje yönetimi teknikleri hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olmak.

19. Mimarlık sorunsallarına disiplinlerarası bakış açılarıyla yaklaşabilmek..

20. Mimarlığı diğer beşeri pratikler bağlamında düşünme imkanlarını tartışma becerisi edinmek

21. Mimarlığın sadece bir tasarımsal ve inşai pratikler bütünü olmadığının bilincine varmak.

 

İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler; tasarım, projelendirme, proje yönetimi, şantiye hizmetleri, danışmanlık ve yapı denetimi gibi alanlarda istihdam edilebilmektedir. Bu alanlarda kamusal ve özel kuruluşlarda görev alabillirler.

 

Eğitim Öğretim Metotları

 

Mimarlık Türkçe Lisans Programı çerçevesinde öğrencilerin mimari alanda edineceği genel bilgilerin yanı sıra, soru sorup tartışma, araştırmalar yaparak ortak paylaşım yapma becerilerini kazanmaları amacı ile sunma, eleştirel düşünme, grup çalışmaları, sosyal kaynakların etkin kullanımı, vaka tartışmaları, dinleme ve anlamlandırma, beyin fırtınası gibi metotlar derslerde kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bu becerilerini pekiştirmek amacı ile vaka analizleri, saha gezileri, seminer, inceleme ödevleri, konuk konuşmacıların sunumları gibi bakış açısını genişletici çalışmalar gerçekleştirilmektedir. ​
Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
Course CodeCourse TitlePO1PO2PO3PO4PO5PO6PO7PO8PO9PO10PO11PO12PO13PO14PO15PO16PO17PO18PO19PO20PO21
MIM 101Tasarım Atölyesi I555544443333111111222
MIM 103İletişim I000255550340000000001
UNIT 111Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I000000040000000000555
ENG 101English I000000050000000000000
 Ortak Dersler Seçmeli000000040000000000555
MIM 102Tasarım Atölyesi II555544443333111111222
MIM 104İletişim II000255550340000000001
MIM 106Mimarlığa Giriş I042030153003224100555
UNIT 112Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II000000040000000000555
ENG 102English II000000050000000000000
MIM 201Tasarım Atölyesi III555544443333111111222
MIM 203İletişim III000255550340000000001
MIM 205Malzeme ve Teknoloji I003344015555000203000
MIM 207Tarih ve Kuram I020000030000555000444
MIM 209Strüktür I 003344015555000203000
MIM 221Mimarlığın Arayüzleri030000252001444300555
 Ortak Dersler Seçmeli000000040000000000555
MIM 202Tasarım Atölyesi IV555544443333111111222
MIM 204İletişim IV000255550340000000001
MIM 206Malzeme ve Teknoloji II003344015555000203000
MIM 208Tarih ve Kuram II020000030000555000444
MIM 210Strüktür II 003344015555000203000
MIM 222Mimarlık Okumaları030000252001555300444
MIM 224Kent Okumaları030000252001555300444
 Ortak Dersler Seçmeli000000040000000000555
MIM 301Tasarım Atölyesi V555544443333111111222
MIM 303Koruma ve Tasarım133544444525001245000
MIM 305Malzeme ve Teknoloji III003344015555000203000
MIM 307Tarih ve Kuram III020000030000555000444
MIM 309Staj I112444431132000555200
 Bölüm Seçmeli133544444525001245000
 Ortak Dersler Seçmeli000000040000000000555
MIM 302Tasarım Atölyesi VI555544443333111111222
MIM 304Şehir ve Tasarım555544440001223230222
MIM 306Malzeme ve Teknoloji IV 003344015555000203000
MIM 308Tarih ve Kuram IV020000030000555000444
 Fakülte / Genel Seçmeli000000040000000000555
 Ortak Dersler Seçmeli000000040000000000555
MIM 401Tasarım Atölyesi VII555544443333111111222
MIM 403Detay ve Tasarım003344015555000203000
MIM 405Mimarlığa Giriş II 112444431132000555200
MIM 407Staj II112444431132000555200
UNIT 201Modern Türkiye'nin Oluşumu I 000000040000000000555
 Fakülte / Genel Seçmeli000000040000000000555
 Ortak Dersler Seçmeli000000040000000000555
MIM 402Diploma Projesi555544443333111333222
MIM 404Mimarlık Pratiği112444431132000555200
UNIT 202Modern Türkiye'nin Oluşumu II000000040000000000555
 Fakülte / Genel Seçmeli000000040000000000555
 Ortak Dersler Seçmeli000000040000000000555