Mimarlık İngilizce Programı

​​

​​
Program Profili

İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık Türkçe Lisans Programı, “mimar" unvanını taşıyacak yetkinlik, bilgi ve becerilere sahip meslek insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.​

Bu programın hedefleri arasında, öğrencilere tasarım ve projelendirme becerileri kazandırma, mimarlık meselelerini entelektüel bir zeminde tartışabilme ve yeni düşünce üretebilme yeteneğini edindirme, mesleki ve entelektüel sorumluluk taşıyabilme ve toplumun tüm aktörleriyle diyalog kurabilme alışkanlıklarını kazandırma gibi değerler geliştirmeleri bulunmaktadır. 

İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık Türkçe Lisans Programı'ndan mezun olanlar tasarım, uygulama, mesleki denetim, proje yönetimi, danışmanlık gibi alanlarda çalışabilir, özel ve kamusal kurumların mimar emeğine ihtiyaç duyan tüm birimlerinde çeşitli görevler alabilirler. 

Ayrıca isteyen mezunlar kabul koşullarını sağladıkları lisansüstü programlarına kaydolarak akademik çalışmalarına devam edebilir.

Kazanılan 

Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Bunun yanı sıra yatay ve dikey geçiş yolu ile de öğrenci kabul edilmektedir.

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan, GNO'su en az 2.00 olan, staj, bitirme projesi gibi yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler, ilgili kabul koşullarını sağladıkları lisansüstü programlara başvurabilirler. 

Program Çıktıları

 

1. Tekil yapıdan kentsel bütüne uzanan ölçek genişliği çerçevesinde temel tasarlama pratiklerine egemen olmak. 

2. Tasarlama ediminin toplumsallığın üretildiği alanlardan biri olduğu bilgisini içselleştirmek. 

3. Tasarlama ve projelendirmenin mimara yüklediği sorumlulukların farkındalığını edinmek. 

4. Alan gözlemlerinden ve taleplerden hareketle tasarım problemleri ve çözümleri üretebilmek. 

5. Mimarlığı düşünmek için görselleştirme pratiklerini öğrenmenin zorunluluğunun bilincine varmak. 

6. Geleneksel ve sayısal yöntemler kullanarak mimari temsil tekniklerini kullanma becerisi edinmek. 

7. Mimarlığın meslek alanı dışındaki toplumsal aktörlerle diyalog kurma imkanlarını sorgulamak. 

8. Mimarlık üzerine düşünme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini edinmek. 

9. Mimarlığın maddeselliğini teorik bir çerçevede düşünebilme becerisi edinmek. 

10. Teknolojiyi mimari tasarım bağlamında düşünebilmek ve uygulayabilmek. 

11. Strüktürel tasarımın mimari etkinliklerin asli bileşenlerinden biri olduğu düşüncesini pratik ve teorik olarak kavramak. 

12. Mimarlığın doğal ve ekonomik sürdürülebilirlik bağlamındaki rolünü kavramak, sürdürülebilirlik tekniklerinin bilincine varmak. 

13. Mimarlık tarihi ve teorisinin düşünce tarihiyle özdeşliğinin bilincini üretmek. 

14. Mimarlık historiyografisine ve teorisine ilişkin meselelere eleştirel yaklaşabilmek. 

15. Mimarlık tarihini dünya genelinde yaşanmış toplumsal, teknik, siyasal değişimler bağlamında tartışma ve kavramsallaştırmayı öğrenmek. 

16. Mimarın mesleki sorumluluklarının içerik ve anlamları üzerinde düşünce geliştirebilmek. 

17. Mimarlığın hukuki ve yasal uzanımlarına aşinalık edinmek. 

18. Şantiye ve proje yönetimi teknikleri hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olmak. 

19. Mimarlık sorunsallarına disiplinlerarası bakış açılarıyla yaklaşabilmek. 

20. Mimarlığı diğer beşeri pratikler bağlamında düşünme imkanlarını tartışma becerisi edinmek. 

21. Mimarlığın sadece bir tasarımsal ve inşai pratikler bütünü olmadığının bilincine varmak. 

İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler; tasarım, projelendirme, proje yönetimi, şantiye hizmetleri, danışmanlık ve yapı denetimi gibi alanlarda istihdam edilebilmektedir. Bu alanlarda kamusal ve özel kuruluşlarda görev alabillirler. 

Eğitim Öğretim Metotları

 

Mimarlık Türkçe Lisans Programı çerçevesinde öğrencilerin mimari alanda edineceği genel bilgilerin yanı sıra, soru sorup tartışma, araştırmalar yaparak ortak paylaşım yapma becerilerini kazanmaları amacı ile sunma, eleştirel düşünme, grup çalışmaları, sosyal kaynakların etkin kullanımı, vaka tartışmaları, dinleme ve anlamlandırma, beyin fırtınası gibi metotlar derslerde kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bu becerilerini pekiştirmek amacı ile vaka analizleri, saha gezileri, seminer, inceleme ödevleri, konuk konuşmacıların sunumları gibi bakış açısını genişletici çalışmalar gerçekleştirilmektedir. ​
Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
Course CodeCourse TitlePO1PO2PO3PO4PO5PO6PO7PO8PO9PO10PO11PO12PO13PO14PO15PO16PO17PO18PO19PO20PO21
ARCH 101Design Studio I555
544443333111111222
ARCH 103Communications I000255550340000000001
UNI 111Critical Reading and Writing in Turkish I000000040000000000555
UNI 123Textual Analysis and Effective Communication000000040000000000555
 Core Curriculum Elective000000040000000000555
ARCH 102Design Studio II555544443333111111222
ARCH 104Communications II000255550340000000001
ARCH 106Introduction to Architecture I042030153003224100555
UNI 112Critical Reading and Writing in Turkish II000000040000000000555
UNI 124Textual Analysis and Academic Writing000000040000000000555
ARCH 201Design Studio III555544443333111111222
ARCH 203Communications III000255550340000000001
ARCH 205Material and Technology I003344015555000203000
ARCH 207History and Theory I020000030000555000444
ARCH 209Structure I003344015555000203000
ARCH 221A Vocabulary of Modern Architecture030000252001555300444
 Core Curriculum Elective000000040000000000555
ARCH 202Design Studio IV555544443333111111222
ARCH 204Communications IV000255550340000000001
ARCH 206Material and Technology II003344015555000203000
ARCH 208History and Theory II020000030000555000444
ARCH 210Structure II003344015555000203000
ARCH 222Readings in Architecture030000252001555300444
 Core Curriculum Elective000000040000000000555
ARCH 301Design Studio V555544443333111111222
ARCH 303Conservation and Design133544444525001245000
ARCH 305Material and Technology III003344015555000203000
ARCH 307History and Theory III020000030000555000444
ARCH 309Summer Internship I112444431132000555200
 Departmental Elective 133544444525001245000
 Core Curriculum Elective000000040000000000555
ARCH 302Design Studio VI555544443333111111222
ARCH 304City and Design555544440001223230222
ARCH 306Material and Technology IV003344015555000203000
ARCH 308History and Theory IV020000030000555000444
 School/General Elective000000040000000000555
 Core Curriculum Elective000000040000000000555
ARCH 401Design Studio VII555544443333111111222
ARCH 403Detail and Design003344015555000203000
ARCH 405Introduction to Architecture II112444431132000555200
ARCH 407Summer Internship II112444431132000555200
UNI 201Formations of Modern Turkey I000000040000000000555
 School/General Elective000000040000000000555
 Core Curriculum Elective000000040000000000555
ARCH 402Diploma Project555544443333111333222
ARCH 404Profession and Practice112444431132000555200
UNI 202Formations of Modern Turkey II000000040000000000555
 School/General Elective000000040000000000555
 Core Curriculum Elective000000040000000000555
​​​​​​

​​​​​​