İş Sağlığı ve Güvenliği


PROGRAM HAKKINDA
Kazanılan DereceBu programdan mezun olan öğrenciler Önlisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Meslek yüksekokullarından mezun olan önlisans öğrencileri, Dikey Geçiş kontenjanı açılması durumunda, Dikey Geçiş Sınavı yoluyla lisans programlarına yerleştirilmektedir.

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüsünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Mezuniyet Koşulları

İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

İstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.

Ölçme, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir. ​

Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisans programlarına başvurabilirler. 
​​​​​PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında mevcut olan teorik yaklaşımlar, kavramsal bilgi seti ve yöntemlerle ilgili ileri düzeyde bilgi sahip olma; 
PÇ 2. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında edinilen kuramsal, kavramsal ve yöntemsel bilgileri ihtiyaç duyulan alanlarda kullanabilme; 
PÇ 3. İş Sağlığı ve Güvenliği alanıyla kesişen fen bilimlerinin, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri diğer alt dallarının (elektrik, makina, inşaat, hukuk, psikoloji, tıbbi, ekonomi gibi) temel bilgilerine sahip olma ve tüm bu bilgileri disiplinlerarası yaklaşımla harmanlayarak kullanabilme; 
PÇ 4. İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki meseleleri eleştirel ve analitik bir bakışla değerlendirebilme becerisi kazanabilme; 
PÇ 5. İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki bilgi ve yöntemleri kullanarak ulusal, bölgesel ve küresel düzlemdeki sorunları tarihsel süreklilik içinde tespit edebilme ve tanımlayabilme; 
PÇ 6. Kanuni, hukuki, toplumsal ve kültürel olayların dinamiklerini, sebep ve sonuçlarını;  kurum ve kuruluşların oluşum ve dönüşümlerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, tartışma ve muhtemel çözüm önerileri geliştirebilme; 
PÇ 7. İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki güncel akademik literatürü ve yayınları takip edebilme ve bunlarla ilgili değerlendirme ve tartışma yapma yetkinliği kazanabilme; ​
PÇ 8. İş Sağlığı ve Güvenliği alanının yanı sıra diğer bilimleri ilgilendiren konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma; bağımsız araştırma yapma ve takım halinde çalışabilme; 
PÇ 9. Kütüphane ve diğer akademik bilgi kaynaklarından veri toplama, çözümleme ve raporlaştırma; ilgili konularda akademik yazım kurallarına uygun yazılı metinler oluşturma ve sözlü sunumlar yapma becerisine sahip olma; 
PÇ 10. Edinilen bilgi, beceri ve yöntemleri sosyal sorumluluk bilinci ve etik değerler çerçevesinde topluma faydalı bir şekilde kullanabilme, geliştirme ve paylaşabilme; 
PÇ 11. Farklı düşünce birikimlerine açık ve pozitif etkileşim içinde özgün fikirler geliştirme becerisine sahip olma; 
PÇ 12. Özelde İş Sağlığı ve Güvenliği, genelde ise gerekli olan mühendislik, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.


İSTİHDAM OLANAKLARI

Bu programdan mezun olan öğrenciler, kamuya ait veya özel tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezlerinde, çok katlı yüksek binalarda, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullarda, alışveriş merkezlerinde, topluma açık merkezlerde, itfaiyelerde, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği teknikeri olarak çalışabilir.