Girişimcilik Programı


Program Profili​​​

Günümüzde rekabet gücü; istihdam yaratma, pazarda varlığını sürdürerek yarattığı istihdamı artırma ve nitelikli mal üretimiyle ekonomik gelişmeye katkıda bulunma becerisini gerektiriyor. Rekabet artışı ile verimlilik artışı, birbirini etkileyen bir döngü yaratıyor ve rekabet nedeniyle işletmeler, tüketicinin talebine yanıt verecek daha nitelikli mal üretimi için işgücünün ve üretimin verimliliğini artırmaya çalışıyor. Verimlilik artışı, pazarda rekabetin daha fazla ivme kazanmasına etki ediyor. Gitgide daha nitelikli, ucuz ve çeşitli mal üretimi ile tüketiciye fayda sağlıyor ve böylece ekonomi de canlılığını koruyor. Bu sürecin devamlılığını sağlamanın en önemli yolu ise girişimciliğin geliştirilmesi.

 

Ülkemizde özellikle son yıllarda girişimcilik ve yenilikçiliği geliştirmek amacıyla TÜBİTAK, KOSGEB gibi pek çok kamu kuruluşu önemli teşvik ve destek programları yürütüyor, yerli-yabancı melek yatırımcılar ise yatırım yapmak üzere yepyeni fikirlere sahip girişimciler arıyor. ŞEHİR Girişimcilik Bölümü, üniversitemizin tüm programlar için bir vizyon olarak ortaya koyduğu disiplinlerarası eğitim yaklaşımı içinde, girişimciliği bir kültür olarak benimsemiş genç girişimciler yetiştirmeyi hedefliyor. Bölümün amaçlarından birisi de öğrenim sürecinde iş dünyası ile iç içe, stajlar, projeler ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanacak olan öğrencilerimizin, mezuniyetlerinden sonra da geniş bir bağlantılar ağına sahip olmaları.

 

Girişimcilik için gerekli temel bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olarak iş hayatına atılan mezunlarımız, gerek kendi girişimcilik projelerinde, gerekse sektörün önde gelen kuruluşlarında görev yaparak ülkemizin gelişimine katkı sağlayacaklar. Girişimcilik mezunları üniversitemizdeki farklı bölümlerden dersler alarak nitelikli İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi mezunlarının istihdam edildikleri tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu ve özel sektör kuruluş ve işletmeleri, sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, üretim ve hizmet firmaları ve bankalarda çalışabilecekleri gibi, lisansüstü programlara devam ederek akademik çalışmalara da yönelebilecekler.

 

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlarına başvurabilirler. 

Program Çıktıları

 

 


PY1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlar
PY2Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgiyi, iş yaşamının gerektirdiği uzmanlık bilgisi ile birleştirir.
PY3Eğitim hayatı boyunca edindiği yenilik ve inovasyon bilgisini güncel bilgilerle yorumlar ve iş yaşamına uyarlar.
PY4Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanır ve iş yeri ortamında uygular.
PY5Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirir

İstihdam Olanakları Bu bölümden mezun olan öğrenciler; kamu ve özel sektörde çeşitli birimlerde çalışabilir. Buna ek olarak üniversitelerde ilgili alanlarda akademik kariyer olanağına sahiptirler.

Eğitim Öğretim Metotları

 

Bazı derslerde ara sınavlar ve final sınavları, bazı derslerde ödevler, dönem sonu makaleleri, sınıf içi sunumlar vb. ölçme-değerlendirme metotları yoluyla olmaktadır.​ 

Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
 PROGRAM YETERLİLİKLERİ
DERSİN KODUDERSİN ADIPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7
EKON 201Makro Ekonomi3333333
EKON 202Mikro Ekonomi3333333
GIR 100İşletmeye Giriş3111411
GIR 201Sektörler ve İş Dünyası I4543541
GIR 203Finansal Muhasebe3344532
GIR 205Temel İstatistik5555555
GIR 231Temel Hukuk3344532
GIR 202Sektörler ve İş Dünyası II4543341
GIR 204Yönetim Muhasebesi5545424
GIR 206İstatistiksel Analiz3344532
GIR 208 Yönetim ve Organizasyon5555555
GIR 232Borçlar Hukuku3111411
GIR 303Finansal Yönetim4543541
GIR 305Pazarlama Yönetimi3344532
GIR 309Operasyon Yönetimi5555555
GIR 331Ticari İşletme Hukuku3344532
GIR 302Girişimcilik4543341
GIR 306Yenilik Yönetimi5545424
GIR 332Vergi Hukuku3344532
GIR 401Stratejik Yönetim5555555​​​​​​​