Akademik Kadro
ÖĞR. GÖR. MEHMET GENÇ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü
Ankara Üniversitesi Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si Ma­li­ye ve İk­ti­sat Bö­lü­mü’nden me­zun ol­du (1958). 1983’ten iti­ba­ren Mar­ma­ra Üniversitesi Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’nde İk­ti­sat Ta­ri­hi ve Ta­rih Me­to­do­lo­ji­si okuttu. İstanbul Üniversitesi Sos­yo­lo­ji yük­sek li­sans ve dok­to­ra programlarında Ta­rih ve Sos­yal Bi­lim­ler ko­nu­sun­da ders­ler ver­di (1985-2002). Kendisine İstanbul Üniversitesi Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’nde Ge­nel Sos­yo­lo­ji ve Me­to­doloji da­lın­da Dok­to­ra Şe­ref Dip­lo­ma­sı tev­cih edil­di (1996). İs­tan­bul Şe­hir Üni­ver­si­te­si kadrosuna katıldı (2010). 1973’ten iti­ba­ren Os­man­lı İk­ti­sat Ta­ri­hi ala­nın­da mil­lî ve mil­let­le­ra­ra­sı bir­çok se­mi­ner ve top­lan­tı­da teb­liğ­ler sundu. Çe­şit­li der­gi­ler­de Türk­çe, İn­gi­liz­ce, Fran­sız­ca ve Yu­nan­ca­ bir­çok ma­ka­le­si ya­yım­lan­dı. Bunların önem­li bö­lü­mü Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğun­da Dev­let ve Eko­no­mi adıyla ki­taplaştırıl­dı (İstanbul: Ötü­ken, 2000) ve ya­yım­lan­dı­ğı yıl Tür­ki­ye Ya­zar­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan Fi­kir ödü­lüne la­yık gö­rül­dü. Erol Öz­var ile beraber Os­man­lı Ma­li­ye­si: Ku­rum­lar ve Büt­çe­ler baş­lık­lı bir ese­r de hazırladı (İstanbul: Os­man­lı Ban­ka­sı Ar­şiv ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi, 2006).

Eğitim Bilgileri

Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1958

İlgi Alanları

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​